COVID-19 : Kisa w dwe Konnen, Koman Pou Pwoteje ak Ranfose Sistèm Defans ko w

COVID-19 oswa Kowonaviris 2019.Se yon maladi lè ou genyen l li baw yon fyèv ki fo anpil e yon tous ki sèch. Li ka menm baw yon gro tèt fè mal e menm opresyon. Lè w gen tout sentom sa yo li ka vin baw yon enfeksyon  respiratwa. Kisa w dwe Konnen, Koman Pou Pwoteje ak Ranfose Sistèm Defans ko w